HMGB1_互动百科 www.wanlitong.com

高迁移率族蛋白1 (high mobility group box-1 protein, HMGB1,NP_002119)是35年前发现的存在于真核细胞核内的非组蛋白染色体结合蛋白,因其在聚丙烯酞胺凝胶电泳(PAGE) www.wanlitong.com香蕉张建